preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

IZVANUČIONIČKA NASTAVA I POMOĆNICI U NASTAVI

             

 

 

 

O

          Klasa: 602-01/22-09/9

          Urbroj: 2144-15-01-22-1

          Labin, 28.04.2022. godine

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za organizaciju i provedbu dvodnevne ekskurzije učenika 8. razreda – školske godine 2021./2022. u Dalmaciju, na roditeljskom sastanku održanom dana 28.04 2022. godine predstavljene su ponude slijedećih agencija:

 1. Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja
 2. Danijel travel d.o.o., iz Pazina
 3. A.T.I. d.o.o. iz Pule        

Na osnovi ponuđenog paket - aranžmana, kao najpovoljnija je utvrđena ponuda putničke agencije Danijel travel d.o.o. iz Pazina.

Ponuđena cijena dvodnevne ekskurzije učenika VIII. razreda je 1135 kn.

 

Predsjednica Povjerenstva:  

Sandra Božić, prof.

 

Ravnatelj škole:

Edi Juričić, prof.                                                                             

 

Zapisnik 3. roditeljskog sastanka održanog 28.travnja 2022. u 17.00 sati

Sastanku je bilo nazočno 29 roditelja.

Razrednice 8a i 8b razrednog odjela održale su zajednički roditeljski sastanak sa slijedećim dnevnim redom:

1.Prezentacija ponuda – predstavnici odabranih agencija
2.Glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude

 

Ad1)  Roditelji su upoznati s rezultatima sastanka Povjerenstva održanog 25.04.2022. u 13.15 sati u prostorijama škole.

Sastanku se odazvalo 29 roditelja.

Sukladno člancima 12., 13. i 14. Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/13., 81/15., 53/21), Osnovna škola Matije Vlačića Labin objavila je javni poziv za organizaciju dvodnevne ekskurzije 28.03.2022.g., na web stranicama Škole za 2 dana i 1 noćenje, od 02.-03.6.2022. godine za 34 učenika i 3 pratitelja, čiji je cilj posjetiti gradove Šibenik, Zadar sa svim njihovim ljepotama i kulturnim znamenitostima te ulaznice za navedeno uz pratitelja putovanja te prehranu na bazi polupansiona i 1 ručka. Prijevoz bi trebao udovoljavati zakonskim propisima za prijevoz učenika.

Rok dostava ponuda je bio 8 dana od objave poziva, tj. do 07.04.2022. Na objavljeni javni poziv pristigle su 3 ponude sljedećih turističkih agencija:

 1. Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja
 2. Danijel travel d.o.o., iz Pazina
 3. A.T.I. d.o.o. iz Pule

Nakon razmatranja svih ponuda, Povjerenstvo izabire kao zadovoljavajuće sve tri ponude: Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja, Danijel travel d.o.o. iz Pazina i A.T.I. d.o.o. iz Pule.

Roditeljskom sastanku odazvao se kao predstavnik agencije Danijel travel d.o.o. iz Pazina. Roditelje je upoznao s planom dvodnevne ekskurzije Labin-Zadar-Šibenik. Cijena aranžmana za 2. i 3. 06. i smještajem u hotel Imperial u Vodicama bila bi 950 kn, a cijena aranžmana za 30. i 31. 05. sa smještajem u hotel Andrija, Solaris u Šibeniku, koji je u Pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave i naveden kao uvjet smještaja,  bila bi 1135 kn.

Budući da se davatelji usluga agencija Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja nisu mogli odazvati roditeljskom sastanku,njihove su ponude predstavile razrednice Sandra Božić i Klaudia Blašković. Obje su agencije nudile jednake aranžmane sa smještajem u Vodicama. Agencija Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja ponudila je  u javnom pozivu cijenu aranžmana od 1588 kn, a A.T.I. d.o.o. iz Pule cijenu 1325 kn.

 

Ad2) Roditelji su glasali za predstavljene ponude i jednoglasno odabrali ponudu agencije Danijel travel d.o.o. iz Pazina uz uvjet da smještaj bude u hotelu Andrija , Solaris u Šibeniku 30. i 31. 05.

 

Ad3) Jednoglasno je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za organizaciju dvodnevne školske ekskurzije učenika 8. razreda:

Danijel travel d.o.o. iz Pazina.

 

Sastanak je završio u 17.40.

 

Predsjednica Povjerenstva:

razrednica Sandra Božić, prof.

 

 

Labin, 25.04.2022. godine

ZAPISNIK SASTANKA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ODRŽANOG 25.04.2022.U 13:15 SATI U PROSTORIJAMA ŠKOLE

 

Nazočni članovi Povjerenstva:

 1. Edi Juričić, ravnatelj škole
 2. Sandra Božić, razrednica 8.A razreda
 3. Klaudia Blašković –  razrednica 8.B razreda
 4. Lorna Živolić – zamjenica predstavnice roditelja 8.A razreda
 5. Nataša Licul – predstavnica roditelja 8.B razreda
 6. Max Lucas Gobo – predstavnik učenika 8.A razreda
 7. Vanja Milevoj– predstavnica učenika 8.B razreda

 

Sastanak predvodi predsjednica Povjerenstva, Sandra Božić koja predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Dnevni red:

 1. Otvaranje pristiglih ponuda za dvodnevnu ekskurziju u Dalmaciju za učenike osmih(8) razreda te razmatranje istih
 2. Izbor najpovoljnijih ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

 

Ad.1.

Sukladno člancima 12., 13. i 14. Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/13., 81/15., 53/21), Osnovna škola Matije Vlačića Labin objavila je javni poziv za organizaciju dvodnevne ekskurzije 28.03.2022.g., na web stranicama Škole za 2 dana i 1 noćenje, od 02.-03.6.2022. godine za 34 učenika i 3 pratitelja, čiji je cilj posjetiti gradove Šibenik, Zadar i Split sa svim njihovim ljepotama i kulturnim znamenitostima te ulaznice za navedeno uz pratitelja putovanja te prehranu na bazi polupansiona i 1 ručka. Prijevoz bi trebao udovoljavati zakonskim propisima za prijevoz učenika.

Rok dostava ponuda je bio 8 dana od objave poziva, tj. do 07.04.2022. Na objavljeni javni poziv pristigle su 3 ponude sljedećih turističkih agencija:

 1. Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja
 2. Danijel travel d.o.o., iz Pazina
 3. A.T.I. d.o.o. iz Pule

Predsjednica Povjerenstva otvarala je ponude redoslijedom pristizanja te pažljivo iščitavala ponuđeno uspoređujući sa traženim iz javnog poziva.

 

Ad.2.

Nakon razmatranja svih ponuda, Povjerenstvo izabire kao zadovoljavajuće sve tri ponude: Target Ex Nova Travel Agency iz Rovinja, Danijel travel d.o.o., iz Pazina i A.T.I. d.o.o. iz Pule

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira 2 - dnevna ekskurzija u Dalmaciju. Na roditeljskom sastanku roditelja učenika 8. razreda koji je zakazan za 28.04.2022. godine u 17,00 sati odabrani potencijalni davatelji usluga prezentirati će ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. U slučaju da se potencijalni davatelj ne može odazvati pozivu, ponudu će predstaviti učitelj voditelj. Vrijeme trajanja pojedine prezentacije biti će 15 minuta po agenciji.

 

Sastanak je završio u 14:00 sati.

 

Zapisničarka:                                                        Predsjednica Povjerenstva:

Klaudia Blašković, prof.                                        Sandra Božić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest o promjeni termina Javnog otvaranja ponuda

Autor: Administrator , 12. 4. 2022. 14:23

Poštovani,

Obaviještavaju se cijenjene turističke agencije kao davatelji usluga prijevoza učenika naše škole o izmjeni termina Javnog otvaranja ponuda.

Naime, naša je Škola uvrštena u projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" te je od strane Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar dana 1.4.2022. godine zaprimila raspored aktivnosti prema kojemu su učenici osmih razreda naše Škole na rasporedu u terminu od 20 - 21.04.2022. godine.

Obzirom da je već ranije raspisan Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika osmih razreda te je kao datum javnog otvaranja ponuda planiran datum 21.04.2022. godine u 14,00 sati, slijedom novonastalih okolnosti zakazujemo novi termin javnog otvaranja ponuda i to u ponedjeljak, 25.04.2022. godine u 13,15 sati.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem razumijevanju!

 

 

 

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 8.A i 8.B razreda

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 8.A i 8.B razreda

Rok za dostavu svih ponuda je  07. travnja 2022. godine do 14.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 

2) Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

Klasa: 602-01/22-09/2

Urbroj: 2144-15-01-22-1

Labin, 28.03.2022. godine

 

OGLASNA PLOČA

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

  NA VRH  Napredno pretraživanje
Traži
 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 
NASTAVA NA DALJINU
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - I-nastava - Naslovna  
 
KORISNE POVEZNICE
Grad Labin
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Naslovna

 

  NA VRH  

 

 

"Ljudi su stvoreni da budu voljeni.
Stvari su stvorene da budu korištene.
Ne možemo istinski napredovati
dok to dvoje obrćemo:
dok ljude koristimo,
a stvari volimo.
"

nepoznati autor

 
 

 

 

 

Labin vrijeme

 
RASPORED ZVONA

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 72637
Ovaj mjesec: 204
Ovaj tjedan: 524
Danas: 53
 
 > Natječaji i javni pozivi  > Javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju