preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Novosti

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije učenika 7. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 1. 2020. 11:05

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 7.A i 7.B razreda

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 7.A i 7.B razreda

Rok za dostavu svih ponuda je  29. siječnja 2020. godine  na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

2) Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

Klasa: 602-02/20-01/2

Urbroj: 2144-15-01-20-2

Labin, 17.01.2020. godine

[više]

Zapisnik sa roditeljskog sastanka o izboru agencije za provedbu ekskurzije učenika 8. razreda 2019-2020 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 16. 12. 2019. 15:17

Zapisnik s roditeljskog sastanka osmih razreda OŠ Matije Vlačića,  Labin

.

Na roditeljskom sastanku učenika/ca osmih razreda održanog dana 11. prosinca 2019. u 17:00 sati bilo je prisutno 30 roditelja te razrednici osmih razreda Vedran Biočić i Lea Černjul

 Dnevni red:

1.Prezentacija ponuda – predstavnici odabranih agencija
2.Glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude

4. Upoznavanje roditelja s planom nadoknade sati

Ad.1

Predsjednik Povjerenstva Vedran Biočić, učitelj 8.B razreda izvijestio je roditelje da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za trodnevnu ekskurziju planiranu od 11. do 13. svibnja 2020. godine za učenike osmih razreda donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih pristiglih ponuda koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku. Tri pristigle najpovoljnije ponude su: Arriva tours ; Stella tours i Via imaginarium, Rijeka.

Na roditeljskom sastanku bili su nazočni predstavnici agencija  Arriva tours ; Stella tours i Via imaginarium, Rijeka koji su svoje ponude predstavili roditeljima. Roditelji su imali nekoliko upita prema predstavnicima odabranih agencija vezanih za prehranu učenika, ulaznice za navedene sadržaje i povrat uplaćenog iznosa u slučaju bolesti učenika.

Ad. 2

Nakon prezentiranja ponuda pristupilo se glasanju.

Rezultati glasovanja bili su sljedeći:

- Arriva tours -  18 glasova

- Stella tours -  0 glasova

- Via imaginarium, Rijeka-1 0 glasova

Ad.3

Roditelji su većinom glasova (natpolovičnom većinom) odabrali ponudu agencije Arriva tours kao organizatora školske ekskurzije učenika 8. razreda.

Ad. 4

Roditelji su upoznati s planom nadoknade.

Roditeljski je sastanak završio u 18:00 sati.

Zapisničar:

Lea Černjul

 

Klasa: 602-02/19-01/111

Urbroj: 2144-15-01-19-2

U Labinu, 11.12.2019. godine

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za organizaciju i provedbu višednevne ekskurzije učenika 8. razreda – školske godine 2019./2020. u Dalmaciju, na roditeljskom sastanku održanom dana 11. prosinca 2019. godine svoje su ponude predstavile sljedeće agencije:

 1. Arriva travel
 2. Putnička agencija VIA, Rijeka
 3. Stella tours                 

Na osnovi ponuđenog paket - aranžmana, kao najpovoljnija je utvrđena ponuda putničke agencije Arriva travel, koja ujedno zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17, 25/19, 98/19).

Ponuđena cijena višednevne ekskurzije učenika VIII. razreda je 1.430,00 kn.

Predsjednik Povjerenstva:  

Vedran Biočić, prof.

 

Ravnatelj škole:

Edi Juričić, prof.                                                                            

 

[više]

Zapisnik sa roditeljskog sastanka za provedbu višednevne izvanučioničke nastave - ŠUP 2019-2020 - 4. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 16. 12. 2019. 14:31

Zapisnik s roditeljskog sastanka četvrtih razreda OŠ Matije Vlačića,  Labin.

Na roditeljskom sastanku učenika/ca četvrtih razreda održanog dana 10. prosinca 2019. u 17:00 sati bilo je prisutno 45 roditelja (od sveukupno 51 roditelj)  te učiteljice četvrtih razreda: Lorena Dobrić (4.a), Nagua Giurici (4.b) i Marta Verbanac (4. razred PŠ Rabac).

 Dnevni red:

1.Prezentacija ponuda – predstavnici odabranih agencija
2.Glasanje – odabir najpovoljnije ponude
3.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude

Ad.1

Predsjednica Povjerenstva Nagua Giurici, učiteljica 4.b razreda izvijestila je roditelje da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za trodnevnu Školu u prirodi planiranu od 20. do 22. svibnja 2020. godine/ili 03. do 05.06.2020. godine za učenike četvrtih razreda donijelo 3.12.2019. godine Odluku o odabiru najpovoljnijih pristiglih ponuda koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku. Tri pristigle (jedine) ponude su: Alibi d.o.o., Umag, Via imaginarium d.o.o., Rijeka i Maremonti Istra d.o.o., Pula.

Na roditeljskom sastanku bili su nazočni predstavnici agencija  Alibi d.o.o. i  Via imaginarium d.o.o., Rijeka koji su svoje ponude predstavili roditeljima. Ponudu agencije Maremonti Istra d.o.o. Pula zbog njihovog odsutstva roditeljima je, sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole predstavila učiteljica. Roditelji su imali nekoliko upita prema predstavnicima odabranih agencija vezanih za smještaj, ulaznice za navedene sadržaje, osiguranje učenika i povrat uplaćenog iznosa u slučaju bolesti učenika.

 

Ad. 2

Nakon prezentiranja ponuda pristupilo se glasanju.

Rezultati glasovanja bili su sljedeći:

- Alibi d.o.o. Umag -  45 glasova

- Via imaginarium, Rijeka- 0 glasova

- Maremonti Istra d.o.o., Pula – 0 glasova.

 

Ad.3

Roditelji su jednoglasno odabrali ponudu agencije Alibi d.o.o. Umag kao organizatora Škole u prirodi za učenike četvrtih razreda OŠ Matije Vlačića, Labin.

Roditeljski je sastanak završio u 18:10 sati.

 

Zapisničar: Lorena Dobrić

 

Klasa: 602-02/19-01/112

Urbroj: 2144-15-01-19-2

U Labinu, 10.12.2019. godine

 

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave – Škole u prirodi -  učenika IV. razreda školske godine 2019./2020. u Hrvatsko zagorje, na roditeljskom sastanku održanom dana 10. prosinca 2019. godine svoje su ponude predstavile sljedeće agencije:

 1. Alibi d.o.o. Umag
 2. Putnička agencija VIA Imaginarium, Rijeka
 3. Maremonti Istra d.o.o., Pula            

Na osnovi ponuđenog paket - aranžmana, kao najpovoljnija je utvrđena ponuda putničke agencije Alibi d.o.o. Umag, koja ujedno zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17, 25/19, 98/19).

Ponuđena cijena višednevne izvanučioničke nastave – ŠUP - za učenike IV. razreda je 1.388,00 kn.

Predsjednica Povjerenstva:  

Nagua Giurici

 

Ravnatelj škole:

Edi Juričić, prof.                                                                            

[više]

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za ŠUP 2019-2020 - 03.12.2019. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 6. 12. 2019. 08:41

ZAPISNIK  POVJERENSTVA ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE – ŠKOLA U PRIRODI

4. a, 4. b, 4. PŠ RABAC, svibanj 2020.

Nazočni članovi:

 1. Nagua Giurici – učiteljica 4.B razreda, predsjednica Povjerenstva

 2. Lorena Dobrić – učiteljica 4. A razreda

 3. Marta Verbanac – učiteljica 4. razreda PŠ Rabac

 4. Patricija Miletić, predstavnica roditelja 4. A razreda

 5. Dina Stepančić – Toplak, predstavnica roditelja 4. B razreda

Odsutni: 1. Edi Juričić, ravnatelj škole

                 2. Jelena Paunović Štifanić, predstavnica 4. razreda PŠ Rabac

Sastanak vodi predsjednica Povjerenstva Nagua Giurici koja predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Dnevni red:

 1. Otvaranje pristiglih ponuda

 2. Odabir tri ponude

Sukladno člancima 12., 13. i 14. Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/13. i 81/15.), Osnovna škola Matije Vlačića Labin objavila je javni poziv za organizaciju trodnevne ekskurzije – terenske nastave – Škola u prirodi -  29. studenog 2019.g., na web stranicama Škole za 3 dana i 2 noćenja, od 20.-22.5.2020. godine ili 03. – 05.06.2020. godine za 51 učenik i 3 pratitelja, čiji je cilj posjetiti Hrvatsko zagorje – Ozalj, Krapinu – Hušnjakovo, Varaždin, Trakošćan, Veliki Tabor, Oroslavlje, Marija Bistrica, Aquatica Karlovac, Terme Jezerčica i/ili Terme Tuhelj.

Organizirani prijevoz autobusom  trebao bi udovoljavati zakonskim propisima za prijevoz učenika te je zatraženo putno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode te otkaza putovanja.

Rok dostava ponuda je bio 8 dana od objave poziva, tj. do 11. studenog 2019. Na objavljeni javni poziv pristigle su 3 ponude dole navedenih turističkih agencija.

Predsjednica Povjerenstva otvarala je ponude redoslijedom pristizanja te pažljivo iščitala ponuđeno uspoređujući sa traženim iz javnog poziva:

 1. Alibi d.o.o., Umag, ponuđena cijena: 1.388,00 kn (Terme Tuhelj/Terme Jezerčica/Terme Stubica)

 2. Via imaginarium d.o.o., Rijeka, ponuđena cijena: 1,360,00 kn (Terme Jezerčica), 1.470,00 kn (Terme Tuhelj)

 3. Maremonti Istra d.o.o., Pula, s ponuđenom cijenom od 1.380,00 kn (Terme Tuhelj)

Nakon razmatranja pristiglih ponuda Povjerenstvo će pristigle tri ponude predstaviti na roditeljskom sastanku koji je zakazan za  10.12.2019. u 17: 00 sati.          

Zapisničar: Lorena Dobrić

Predsjednik Povjerenstva: Nagua Giurici

                                                                                                                                                                                                

Klasa: 602-02/19-01/112

Urbroj: 2144-15-01-19-1

Labin, 03.12.2019. godine

[više]

Zapisnik s Povjerenstva 02.12.2019. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 5. 12. 2019. 08:35

 

   Labin, 2.12.2019.

ZAPISNIK SASTANKA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ODRŽANOG 2.12.2019.U 12:30 SATI

 

Nazočni članovi Povjerenstva:

 1. Vedran Biočić– učitelj TZK-a, razrednik 8.b razreda, predsjednik Povjerenstva

 2. Edi Juričić – ravnatelj Škole

 3. Lea Černjul- učiteljica engleskog jezika, zamjenica razrednice 8.a razreda

 4. Vedrana Faraguna– predstavnica roditelja 8.b razreda

 5. Fabio Juričić- predstavnik roditelja 8.a razreda

 6. Dino Peruško- učenica predsjednica 8.b razreda

 7. Ian Bučić- učenica predsjednica 8.a razreda

Sastanak predvodi predsjednik Povjerenstva, Vedran Biočić koji predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Dnevni red:

 1. Otvaranje pristiglih ponuda za trodnevnu ekskurziju u Dalmaciju za učenike osmih(8) razreda te razmatranje istih

 2. Izbor najpovoljnijih ponuda koje će biti predstavljene roditeljima

 

Ad.1.

Sukladno člancima 12., 13. i 14. Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/13. i 81/15.), Osnovna škola Matije Vlačića Labin objavila je javni poziv za organizaciju trodnevne ekskurzije 12. studenog 2019.g., na web stranicama Škole za 3 dana i 2 noćenja, od 11.-13.5.2020. godine za 45 učenika i 3 pratitelja, čiji je cilj posjetiti gradove Šibenik, Zadar i Split sa svim njihovim ljepotama i kulturnim znamenitostima te ulaznice za navedeno uz pratitelja putovanja te prehranu na bazi 2 polupansiona i 3 ručka. Prijevoz – Autobus bi trebao udovoljavati zakonskim propisima za prijevoz učenika te je zatraženo putno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode te otkaza putovanja.

Rok dostava ponuda je bio 8 dana od objave poziva, tj. do 22. studenog 2019. Na objavljeni javni poziv pristigle su četiri ponude sljedećih turističkih agencija:

 1. Alibi d.o.o., Umag

 2. Putnička agencija VIA, Rijeka

 3. Brioni Pula

 4. Arriva travel

 5. Stella tours

 6. Zea tours

Predsjednik Povjerenstva otvarao je ponude redoslijedom pristizanja te pažljivo iščitavao ponuđeno uspoređujući sa traženim iz javnog poziva.

 

Ad.2.

Nakon razmatranja svih ponuda, a ponude su u pravilu slične, Povjerenstvo izabire tri ponude: Putnička agencija VIA, Rijeka; Arriva travel; Stella tours, koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira 3 - dnevna ekskurzija u Dalmaciju. Na roditeljskom sastanku roditelja učenika 8. razreda koji je zakazan za 11.12.2019. godine u 17,00 sati odabrani potencijalni davatelji usluga prezentirati će ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. U slučaju da se potencijalni davatelj ne može odazvati pozivu, ponudu će predstaviti učitelj voditelj. Vrijeme trajanja pojedine prezentacije biti će 15 minuta po agenciji.

Sastanak je završio u 13:30 sati.

 

Zapisničarka:                                                        Predsjednik Povjerenstva:

Lea Černjul, prof.                                                     Vedran Biočić, prof.

 

 

 

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - školske ekskurzije učenika 8.A i 8.B razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 12. 11. 2019. 14:08

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 8.A i 8.B razreda

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 8.A i 8.B razreda

Rok za dostavu svih ponuda je  22. studenog 2019. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - ponuda

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 

2) Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

Klasa: 602-02/19-01/97

Urbroj: 2144-15-01-19-2

Labin, 12.11.2019. godine

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (4. razreda) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 29. 10. 2019. 08:57

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Škola u prirodi  (4. A, 4. B , 4. R razred)

 

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Škola u prirodi (4. razredi)

Rok za dostavu svih ponuda je  11. studenog 2019. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Detalji o pozivu na dostavu ponuda nalaze se pod IZLETI - javni pozivi

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

2) Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

Klasa: 602-02/19-01/94

Urbroj: 2144-15-01-19-2

Labin, 29.10.2019. godine

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi (4

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –Škola u prirodi

(4. razred)

Rok za dostavu svih ponuda je 24.listopada 2017. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Zelenice 4, 52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude 01/2017. Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više odnosno svih traženih ponuda školske ustanove s brojem ponude na obrascu.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima. 

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Ako na javni poziv ne pristigne ni jedna ponuda koje ispunjava uvjete ili Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu, poziv se ponavlja najkasnije dva mjeseca prije predviđene realizacije višednevne izvanučioničke nastave. Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

 
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 12309
Danas: 3
 

 
 
 > Izleti - javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju