preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

OGLASNA PLOČA

Obavijest o rezultatu Natječaja za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 8. 4. 2022. 11:46

Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja   

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 03.03.2022. godine, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost članova Školskog odbora na sjednici održanoj dana 07.04.2022. godine, primljena:

 

Ljiljana Ljubić, dipl. ing. politehnike iz Pule, na poslovima učiteljice tehničke kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8h ukupnog tjednog radnog vremena

Ravnatelj škole će s izabranom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                         

 

[više]

Obavijest o ishodu Natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Matije Vlačića Labin Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 28. 3. 2022. 14:21

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) na mrežnim stranicama Osnovne škole Matije Vlačića Labin, dana 28.03.2022. godine objavljuje se

Obavijest o ishodu Natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Matije Vlačića Labin

Natječaj za imenovanje ravnatelja OŠ Matije Vlačića Labin objavljen je dana 4. veljače 2022. godine u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Školski odbor je na sjednici održanoj dana 24.02.2022. godine donio Odluku o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Matije Vlačića Labin, i to :

Za ravnatelja Osnovne škole Matije Vlačića Labin imenovan je

Edi Juričić, iz Labina, prof. proizvodno – tehničkog obrazovanja

na vrijeme od pet (5) godina.

Suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na dostavljenu Odluku u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću na istu te se sukladno članku 127. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92./10., 105/10.,  90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) smatra da je suglasnost dana.

Sukladno navedenom, Odluka o imenovanju ravnatelja od dana 24.02.2022. godine (Klasa: 007-04/22-02/5, Urbroj: 2144-15-01-22-3) stupila je na snagu dana 16.03.2022. godine.

                                                                            Predsjednica Školskog odbora:

                                                                            Iva Rukavina, dipl.ing.

Dostaviti:

 1. Edi Juričić
 2. Oglasna ploča i mrežna stranica školske ustanove
 3. Pismohrana, ovdje
[više]

Obavijest o vrednovanju kandidata na Natječaj za učitelja/icu tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 3. 2022. 14:13

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje dana 16.03.2022. godine donosi

                                                         O  B A V I J E S T

o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za

                                                             zapošljavanje

 

I.

Za Natječaj objavljen dana 03.03.2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin za radno mjesto:

UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

utvrđuje se slijedeći način provjere kandidata:

 • razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom.

Razgovor (intervju) će se održati u prostorijama Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema utvrđenom rasporedu poštujući propisane epidemiološke mjere.

Umoljavaju se kandidati, iz preventivnih razloga, na nošenje zaštitne maske za lice, dezinfekciju ruku i mjerenje tjelesne temperature prije samog početka vrednovanja kandidata.

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju) kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 5 bodova.

       Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (Intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

      Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

      Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog Intervjua, Povjerenstvo izrađuje Rang listu.

      Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole Zapisnik o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva u roku od tri dana od dana obavljenog vrednovanja kandidata.

      Rang lista iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Zapisnika.

 

                                                 Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                                  kandidata za zapošljavanje

 

 

Poziv kandidatima za radno mjesto učitelja/ice TEHNIČKE KULTURE

Razgovor (Intervju) s kandidatima u postupku provedbe Natječaja za radno mjesto učitelja/ice TEHNIČKE KULTURE  objavljenog dana 3.03.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin,

održati će se dana 22.03.2022. godine (utorak) u OŠ Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, Labin, uz obvezno provođenja mjera higijensko – epidemiološke zaštite.

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 1. M.S., rođ. 28.12.1994., s početkom u  13,15 sati
 2. Lj.Lj., rođ. 21.11.1981., s početkom u 13,30 sati

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

                                    Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                      kandidata za zapošljavanje

 

 

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 3. 3. 2022. 09:36

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , članka 5., 6. i 10.  Pravilnika o radu i odredbama članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Matije Vlačića Labin, ravnatelj  OŠ Matije Vlačića Labin  raspisuje

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br 87./08., 86/09., 92/10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 07./17, 68./18, 98./19, 64./20), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru će kandidati/kinje predočiti izvornike na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

 • kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno ili redovnom poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj važi od dana 03.03.11.03.2022. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici škole http://os-mvlacica-labin.skole.hr/, link Propisi i ostali dokumenti – Dokumenti škole.

Na mrežnoj stranici škole će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje vrednovanja biti objavljena obavijest i upute kandidatima o vremenu i načinu održavanja.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.  

 

U Labinu, 03.03.2022. godine

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2144-15-01-22-1                                                                                         

                                                                                  

[više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Matije Vlačića Labin Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 2. 2022. 14:38

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i  članka 103. Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin,

Školski odbor Osnovne škole Matije Vlačića Labin raspisuje

N  A  T  J  E  Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Matije Vlačića Labin

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati slijedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

 

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij
  4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 3. najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

            Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1 . točkama a, b, i c ovoga članka ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

            Iznimno ravnatelj može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 59/90,  26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit) odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO – a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrda školske ustanove)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
 • program rada za mandatno razdoblje

            Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

 

               Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika  ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom
 2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti
 3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima

     Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

 • kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama školske ustanove.

Na natječaj se mogu pod jednakim uvjetima javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne otvarati“.

Klasa: 112-01/22-3/7

Urbroj: 2144-15-01-22-1

                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

                                                        Iva  Rukavina,dipl.ing.                                                       

[više]

Obavijest o rezultatima Natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 28. 1. 2022. 09:33

Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja   

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 03.01.2022. godine, obaviještavamo Vas da su Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost članova Školskog odbora na elektroničkoj sjednici održanoj dana 27.01.2022. godine, primljene:

 1. Ljiljana Ljubić, dipl. ing. politehnike iz Pule, na poslovima učiteljice tehničke kulture na određeno nepuno radno vrijeme, 8h ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena odsutne učiteljice),

 

 1. Antonela Pamić, mag. EJ i španjolskog jezika i književnosti iz Labina, na poslovima

učiteljice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 4h ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena odsutne učiteljice)

Ravnatelj škole će s gore izabranim kandidatkinjama sklopiti ugovore o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                         

S poštovanjem,

                                                                                         Ravnatelj Škole:

                                                                                         Edi Juričić, prof.

[više]

Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na Natječaj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 17. 1. 2022. 15:08

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje dana 14.01.2022. godine donosi

                                                         O  B A V I J E S T

o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za

                                                             zapošljavanje

I.

Za Natječaj objavljen dana 03.01.2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin za radna mjesta: 

1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za odsutnu učiteljicu),

2. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za odsutnu učiteljicu),

utvrđuje se slijedeći način provjere kandidata:

 • razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom.

Razgovor (intervju) će se održati u prostorijama Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema utvrđenom rasporedu uz obvezno poštivanje svih epidemioloških mjera i predočenje covid potvrde.

OBVEZNO JE  nošenje zaštitne maske za lice, dezinfekcija ruku i mjerenje tjelesne temperature prije samog početka vrednovanja kandidata.

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju) kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 5 bodova.

Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (Intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog Intervjua, Povjerenstvo izrađuje Rang listu.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole Zapisnik o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva u roku od tri dana od dana obavljenog vrednovanja kandidata.

 Rang lista iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Zapisnika.

 

              Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

Poziv kandidatima za radno mjesto učitelja/ice TEHNIČKE KULTURE

Razgovor (Intervju) s kandidatima u postupku provedbe Natječaja za radno mjesto učitelja/ice TEHNIČKE KULTURE  objavljenog dana 3.01.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin,

održati će se dana 20.01.2022. godine (četvrtak) u OŠ Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, Labin, uz obvezno provođenja mjera higijensko – epidemiološke zaštite.

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 1. Lj.Lj., rođ. 21.11.1981., s početkom u 13,30 sati
 2. K.B., rođ. 15.02.1991., s početkom u  13,45 sati

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

Poziv kandidatima za radno mjesto učitelja/ice ENGLESKOG JEZIKA

Razgovor (Intervju) s kandidatima u postupku provedbe Natječaja za radno mjesto učitelja/ice ENGLESKOG JEZIKA  objavljenog dana 03.01.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin,

održati će se dana 20.01.2022. godine (četvrtak) u OŠ Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, Labin, uz obvezno provođenja mjera higijensko – epidemiološke zaštite.

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 1. A.P., rođ. 13.10.1990., s početkom u 14,00 sati
 2. P.Z., rođ. 5.06.1993., s početkom u 14,15 sati

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

                                    Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                      kandidata za zapošljavanje

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 3. 1. 2022. 09:49

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , članka 5., 6. i 10.  Pravilnika o radu i odredbama članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Matije Vlačića Labin, ravnatelj  OŠ Matije Vlačića Labin  raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnih mjesta

 

1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena odsutne djelatnice)

2. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena odsutne djelatnice)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti i obrazovanja.

Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike – učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene  pedagoške kompetencije: pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i oznaku rednog broja radnog mjesta za koje se podnosi prijava, kandidati/kinje su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br 87./08., 86/09., 92/10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 07./17, 68./18, 98./19, 64./20), ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru će kandidati/kinje predočiti izvornike na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

 • kandidat/kinja koji se  pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno ili redovnom poštom na adresu Škole :

Osnovna  škola  Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, Labin 52220 s naznakom "Za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj važi od dana 03.01.14.01.2022. godine.

Prijavljenim kandidatom na natječaj smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici škole http://os-mvlacica-labin.skole.hr/, link Propisi i ostali dokumenti – Dokumenti škole.

Na mrežnoj stranici škole će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje vrednovanja biti objavljena obavijest i upute kandidatima o vremenu i načinu održavanja.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane. Kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

  NA VRH  Napredno pretraživanje
Traži
 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 
NASTAVA NA DALJINU
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - I-nastava - Naslovna  
 
KORISNE POVEZNICE
Grad Labin
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Naslovna

 

  NA VRH  

 

 

"Ljudi su stvoreni da budu voljeni.
Stvari su stvorene da budu korištene.
Ne možemo istinski napredovati
dok to dvoje obrćemo:
dok ljude koristimo,
a stvari volimo.
"

nepoznati autor

 
 

 

 

 

Labin vrijeme

 
RASPORED ZVONA

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 72636
Ovaj mjesec: 203
Ovaj tjedan: 523
Danas: 52
 
 > Natječaji i javni pozivi  > Natječaji za radna mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju