preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

OGLASNA PLOČA

Obavijest o rezultatima Natječaja 05.02.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 5. 3. 2021. 11:49

[više]

Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na Natječaj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 18. 2. 2021. 08:22

Klasa: 112-02/21-01/3

Urbroj: 2144-15-01-21-1

Labin, 16.02.2021. godine

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja        u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

                                                         O  B A V I J E S T

o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih

na natječaj za zapošljavanje

Za Natječaj objavljen dana 05.02.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Vlačića Labin za radna mjesta:

 1. Učitelj/ica tehničke kulture (M/Ž) – na neodređeno i nepuno radno

                                                             vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog

                                                             radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Opći i posebni uvjeti sukladno općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Matije Vlačića Labin, Pravilnika o radu OŠ Matije Vlačića Labin, te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)

utvrđuje se slijedeći način provjere kandidata:

 • razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom (poziv u privitku ove vijesti)

Razgovor (intervju) će se održati u prostorijama Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema utvrđenom rasporedu uz obvezno poštivanje svih epidemioloških mjera.

OBVEZNO JE  nošenje zaštitne maske za lice, dezinfekcija ruku i mjerenje tjelesne temperature prije samog početka vrednovanja kandidata.

Povjerenstvo poziva na razgovor (intervju) kandidate koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 5 bodova.

       Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (Intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

      Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

      Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog Intervjua, Povjerenstvo izrađuje Rang listu.

      Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole Zapisnik o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva u roku od tri dana od dana obavljenog vrednovanja kandidata.

      Rang lista iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Zapisnika.

 

                                     Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                                  kandidata za zapošljavanje

 

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Administrator , 5. 2. 2021. 10:09

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Matije Vlačića Labin  te članka 5., 6. i 10. Pravilnika o radu, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica tehničke kulture (M/Ž) – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 - Opći i posebni uvjeti sukladno općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Matije Vlačića Labin, Pravilnika o radu OŠ Matije Vlačića Labin, te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku dokaza o državljanstvu

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda

  za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom statusu

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru će kandidati predočiti izvornik na uvid.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Ako kandidati na Natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Slijedom navedenog:

 • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. st.1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17) te dodatne informacije o dokazima iz čl. 103. st.1. koje trebaju priložiti uz prijavu mogu potražiti na poveznici:

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

 • Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Odabiru kandidata s kojima će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici škole http://os-mvlacica-labin.skole.hr/, link Propisi i ostali dokumenti – Dokumenti škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu.

Na mrežnoj stranici Škole će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje Intervjua biti objavljena obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja.

Kandidat koji ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost (privolu) Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

Natječaj je objavljen 05.02.2021. godine i biti će otvoren do 13.02.2021. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

[više]

Obavijest kandidatima na Natječaj od 27.11.2020. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 22. 12. 2020. 11:17

                                                                 Kandidatima – SVIMA

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja   

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 27.11.2020. godine za obavljanje poslova:

[više]

Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 10. 12. 2020. 13:46

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi                  

[više]

Natječaj za popunjenje upražnjenih radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 27. 11. 2020. 09:21

 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Matije Vlačića Labin  te članka 5., 6. i 10. Pravilnika o radu, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

[više]

Obavijest o rezultatima Natječaja od 15.10.2020. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 11. 2020. 09:30

Poštovani kandidati,

 

obavijest o rezultatima Natječaja raspisanog dana 15.10.2020. godine nalazi se u privitku ove vijesti.

Zahvaljujem se na interesu koji ste pokazali za ovaj posao i našu Školu, te Vam  želim puno uspjeha u daljnjem radu.

   S poštovanjem,        

                                                                                                Ravnatelj Škole:

                                                                                                Edi Juričić, prof.

                                                               

[više]

Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na Natječaj za zapošljavanje 15.10. - 23.10.2020. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 26. 10. 2020. 14:58

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi              

[više]

Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 15. 10. 2020. 12:33

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta 

 

 1. Učitelj/ica tehničke kulture (M/Ž) – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

2. Učitelj/ica povijesti (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad, 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica kemije (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad, 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica engleskog jezika (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena, do završetka školske godine, 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do završetka nastavne godine, 3 izvršitelja/ice

 

[više]

Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 13. 7. 2020. 08:33

 

Klasa: 112-02/20-01/14

Urbroj: 2144-15-01-20-1

Labin, 13.07.2020. godine

                                                                                                Kandidatima – SVIMA

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja         

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 04.06.2020. godine za obavljanje poslova:

[više]

Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 19. 6. 2020. 14:02

Temeljem članka 107. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članaka 11. – 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Matije Vlačića Labin, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi

O  B A V I J E S T

o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

  NA VRH  Napredno pretraživanje
Traži
 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

Sandučić Hvalibaba i Tužibaba -ubacite  pismo pohvale i pokude ili postavite nam pitanje, dajte prijedlog o školskom životu

 
NASTAVA NA DALJINU
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - I-nastava - Naslovna  
 
KORISNE POVEZNICE
Grad Labin
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Naslovna

 

  NA VRH  

 

 

Labin vrijeme

 

"Osmijeh je lijepa riječ bez slova."

Nepoznati autor

 
RASPORED ZVONA

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 22741
Ovaj mjesec: 1010
Ovaj tjedan: 132
Danas: 4
 
 > Natječaji i javni pozivi  > Natječaji za radna mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju