preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

 > Naslovnica

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

OGLASNA PLOČA

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/ice - pripravništvo

Autor: Luela Radićanin, 30. 10. 2018.

Osnovna škola Matije Vlačića  Labin

 52220  L  A  B  I  N  - Zelenice  4

 Tel.: 052 855-488 ; ravnatelj 854-328

 e.mail : ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

          Klasa: 132-01/18-01/1

          Urbroj: 2144-15-01-18-1

          Labin, 30.10.2018. godine

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. i 16/17.), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

  1. Stručni suradnik: PEDAGOG/ICA (M/Ž)

 

  • na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

 

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

 

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj-STRUCNI_SURADNIK-PEDAGOG.docx (68.26 KB)
DAN OTVORENIH VRATA

pon, 19.11.2018.

17-18 sati

 

 
Ispis statistike od 31. 8. 2018.

Ukupno: 33861
Ovaj mjesec: 12038
Ovaj tjedan: 359
Danas: 359
 

 
 
 > Naslovnica
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju